’شاخ نھال سدرہ ئی خار و خس چمن مشو‘‘


’شاخ نھال سدرہ ئی خار و خس چمن مشو‘‘
’’منکر او اگر شدی منکر خویشتن مشو‘‘