Menu

A+ A A-

زندگی در صدف خویش گہر ساختن است


زندگی در صدف خویش گہر ساختن است
در دل شعلہ فرو رفتن و نگداختن است
عشق ازین گنبد در بستہ برون تاختن است
شیشہ
ٔ ماہ ز طاق فلک انداختن است
سلطنت نقد دل و دین ز کف انداختن است
بہ یکی داد جہان بردن و جان باختن است
حکمت و فلسفہ را ہمت مردی باید
تیغ اندیشہ بروی دو جہان آختن است
مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست
از ہمین خاک جہان دگری ساختن است

IIS Logo

Dervish Designs Online

IQBAL DEMYSTIFIED - Andriod and iOS