Menu

A+ A A-

می تراشد فکر ما ہر دم خداوندی دگر

 

می تراشد فکر ما ہر دم خداوندی دگر
رست از یک بند تا افتاد در بندی دگر
بر سر بام آ ، نقاب از چہرہ بیباکانہ کش
نیست در کوی تو چون من آرزومندی دگر
بسکہ غیرت میبرم از دیدۂ بینای خویش
از نگہ بافم بہ رخسار تو رو بندی دگر
یک نگہ یک خندۂ دزدیدہ یک تابندہ اشک
بہر پیمان محبت نیست سوگندی دگر
عشق را نازم کہ از بیتابی روز فراق
جان ما را بست با درد تو پیوندی دگر
تا شوی بیباک تر در نالہ ای مرغ بہار
آتشی گیر از حریم سینہ ام چندی دگر
چنگ تیموری شکست آہنگ تیموری بجاست
سر برون می آرد از ساز سمرقندی دگر
رہ مدہ در کعبہ ای پیر حرم اقبال را
ہر زمان در آستین دارد خداوندی دگر


IIS Logo

Dervish Designs Online

IQBAL DEMYSTIFIED - Andriod and iOS