از داغ فراق او در دل چمنی دارم


از داغ فراق او در دل چمنی دارم
ای لالہ
ٔ صحرائی با تو سخنی دارم
این آہ جگر سوزی در خلوت صحرا بہ
لیکن چکنم کاری با انجمنی دارم