Menu

A+ A A-

دربیان اینکہ حیات خودی از تخلیق و تولیدمقاصداست

 

 

زندگانے را بقا از مدعا ست
کاروانش را درا از مدعا ست
زندگی در جستجو پوشیدہ است
اصل او در  رزو پوشیدہ است
رزو را در دل خود زندہ دار
تا نگردد مشت خاک تو مزار
رزو جان جہان رنگ و بوست
فطرت ہر شی امین  رزو ست
از تمنا رقص دل در سینہ ہا
سینہ ہا از تاب او  ئینہ ہا
طاقت پرواز بخشد خاک را
خضر باشد موسی ادراک را
دل ز سوز آرزو گیرد حیات
غیر حق میرد چو او گیرد حیات
چون ز تخلیق تمنا باز ماند
شہپرش بشکست و از پرواز ماند
آرزو ہنگامہ آرای خودی
موج بیتابے ز دریای خودی
آرزو صید مقاصد را کمند
دفتر افعال را شیرازہ بند
زندہ را نفی تمنا مردہ کرد
شعلہ را نقصان سوز افسردہ کرد
چیست اصل دیدۂ بیدار ما
بست صورت لذت دیدار ما
کبک پا از شوخئ رفتار یافت
بلبل از سعی نوا منقار یافت
نی برون از نیستان آباد شد
نغمہ از زندان او آزاد شد
عقل ندرت کوش و گردون تاز چیست
ہیچ میدانی کہ این اعجاز چیست
زندگی سرمایہ دار از آرزوست
عقل از زائیدگان بطن اوست
چیست نظم قوم و آئین و رسوم
چیست راز تازگیہای علوم
آرزوئی کو بزور خود شکست
سر ز دل بیرون زد و صورت بہ بست
دست و دندان و دماغ و چشم و گوش
فکر و تخییل و شعور و یاد و ہوش
زندگی مرکب چو در جنگاہ باخت
بہر حفظ خویش این آلات ساخت
آگہی از علم و فن مقصود نیست
غنچہ و گل از چمن مقصود نیست
علم از سامان حفظ زندگی است
علم از اسباب تقویم خودی است
علم و فن از پیش خیزان حیات
علم و فن از خانہ زادان حیات
ای از راز زندگی بیگانہ ، خیز
از شراب مقصدی مستانہ خیز
مقصد مثل سحر تابندہ ئی
ماسوی را آتش سوزندہ ئی
مقصدی از آسمان بالاتری
دلربائے دلستانی دلبری
باطل دیرینہ را غارتگری
فتنہ در جیبی سراپا محشری
ما ز تخلیق مقاصد زندہ ایم
از شعاع آرزو تابندہ ایم

IIS Logo

Dervish Designs Online

IQBAL DEMYSTIFIED - Andriod and iOS