چو نرگس این چمن نادیدہ مگذر

 

چو نرگس این چمن نادیدہ مگذر
چو بو در غنچہ
ٔ پیچیدہ مگذر
ترا حق دیدہ
ٔ روشنتری داد
خرد بیدار و دل خوابیدہ مگذر