سفالم را می او جام جم کرد

 

سفالم را می او جام جم کرد
درون قطرہ ام پوشیدہ یم کرد
خرد اندر سرم بتخانہ ئی ریخت
خلیل عشق دیرم را حرم کرد